1. Introductie

Naam ondernemer: Speurroutes Nederland 
Handelend onder de naam: Speurroutes Nederland

Vestigingsplaats: Zoetermeer
E-mailadres: info@speurroutes.nl
KvK-nummer: 59671939
BTW-identificatienummer: NL001807498B73

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2.2 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien.
2.3 Deze algemene voorwaarden en bepalingen doen niets af aan alle wettelijke rechten die u als consument heeft ter zake van bestellingen en/of aankopen in de Speurroutes Nederland webwinkel.

3. Overeenkomst

3.1 Een overeenkomst tussen Speurroutes NL en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Speurroutes NL op haalbaarheid is beoordeeld.
3.2 Speurroutes NL behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

4. Levering 

4.1 Levering van fysieke producten vindt plaats zolang de voorraad strekt.
4.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Speurroutes NL bestellingen tenminste binnen 5 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 2 dagen na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
4.3 Aan de leveringsplicht van Speurroutes NL zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Speurroutes NL geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden.
4.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
4.5 Speurroutes verstuurt haar fysieke producten met PostNL. Verzendkosten zijn voor rekening van de klant en worden in de webwinkel afgerekend. 

5. Auteursrecht, Intellectueel Eigendomsrecht

5.1 Speurroutes Nederland heeft deze site met zorg samengesteld. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Speurroutes Nederland is op geen enkele wijze aansprakelijk, noch kan verantwoordelijk worden gehouden voor welke geleden schade dan ook welke voortvloeit uit de door Speurroutes Nederland verstrekte informatie.
5.2 De door Speurroutes Nederland geleverde producten welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever niet worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie, of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zo nodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een radio of televisie uitzending.
5.3 Namen, logo’s, iconen en illustraties waarmee Speurroutes Nederland is te identificeren zijn eigendom van Speurroutes Nederland en vallen onder het auteursrecht en Intellectueel Eigendomsrecht.

6. Zichttermijn / herroepingsrecht

6.1 Op de Speurroutes, zowel de gedrukte verse, de PDF en de routes aangeboden in de Speurroutes App, die u via deze webwinkel koopt is de herroepingsrecht niet van toepassing. Na betaling is de aankoop definitief.
6.2 Overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht de geleverde goederen (anders dan de Speurroutes, zie lid 6.1) binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Speurroutes NL heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Speurroutes NL. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dienen te verkeren in nieuwstaat. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Speurroutes NL er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

7. Garantie

7.1 Speurroutes NL staat ervoor in dat haar producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
7.2 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Speurroutes NL) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Speurroutes NL. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
7.3 Indien klachten van de afnemer door Speurroutes NL gegrond worden bevonden, zal Speurroutes NL naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Speurroutes NL en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken.

8. Overmacht

8.1 Speurroutes NL is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
8.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Speurroutes NL alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
8.3 Speurroutes NL behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Speurroutes NL gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

9. Informatie over derden en links op deze site

9.1 Op deze website bevinden zich mogelijk links naar websites van andere bedrijven en organisaties. Deze zijn geplaatst om u van dienst te zijn. Speurroutes Nederland is niet verantwoordelijk voor de inhoud of de aangeboden diensten en/of goederen van andere websites en hun organisaties.
9.2 Speurroutes Nederland is niet verantwoordelijk voor het plaatsen van links op een andere website naar de site van Speurroutes Nederland.

10. Speurroutes Nederland Algemeen

10.1 Wees voorzichtig tijdens het volgen van een Speurroute van Speurroutes Nederland. Jouw veiligheid en die van de mensen om je heen is belangrijker dan het oplossen van een clue. Je bent verantwoordelijk voor je eigen veiligheid en die van de mensen om je heen. Speurroutes Nederland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, direct of indirect – waaronder (doch niet beperkt tot) gederfde winst of inkomen, verlies van gegevens en/of goederen en/of schade wegens claims van derden – die klanten/deelnemers op enigerlei wijze zouden kunnen ondervinden door het volgen van een Speurroute van Speurroutes Nederland.
10.2 De situatie voor het vinden van de clues en het volgen van de route is aan veranderingen onderhevig. Het kan gebeuren dat situaties veranderen en dat clues niet meer te vinden zijn of dat de route niet meer te volgen is. Speurroutes Nederland doet er alles aan om zo spoedig mogelijk van deze veranderingen op de hoogte te zijn maar we stellen het erg op prijs als deelnemers van Speurroutes veranderingen met ons delen via een e-mail naar info@speurroutes.nl.